Vũ Phong Solar: Hướng phát triển mới của ngành năng lượng Việt Nam