Ưu nhược điểm của năng lượng tái tạo: Nhìn từ thực tế