Cách tính tiền điện kinh doanh, sản xuất mới theo dự thảo của Bộ Công Thương