Điểm trường đầu tiên ở Ba Bể, Bắc Kạn được đầu tư hệ thống điện mặt trời