parallax background

Điện mặt trời cho

Hộ Gia Đình

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời

Hộ Gia Đình

Nhu cầu thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng).

Hộ Gia Đình

Nhu cầu trung bình

Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng).

Hộ Gia Đình

Nhu cầu cao

Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng).

Các hệ thống Điện mặt trời có thể sử dụng cho Hộ gia đình