Chặng đường phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam – chia sẻ của một người tiên phong