[BLT điện mặt trời] Sở hữu hệ thống điện mặt trời hàng chục tỷ đồng mà không bỏ tiền đầu tư.