Chính sách giá FIT 2 và những thách thức của nhà đầu tư điện mặt trời