Nhiều điều kiện thuận lợi, Bến Tre ngày càng thu hút các nhà đầu tư