Điện mặt trời: Giải pháp cho áp lực cung – cầu năng lượng