ecoligo: Đối thoại cùng ông Phạm Nam Phong – CEO Vũ Phong Solar