Ecoligo: Đối thoại cùng ông Phạm Nam Phong – Vũ Phong Energy Group