Phát triển năng lượng tái tạo – một giải pháp bảo vệ môi trường