Giải pháp giúp doanh nghiệp sở hữu hệ thống điện mặt trời mà không chiếm dụng vốn kinh doanh