Thông Tin Tổng Thể

Loại dự án:

EPC

Thời gian:

2020

Công suất:

49 kWp

Địa điểm:

Bình Dương