Sơ đồ và nguyên lý pin mặt trời hay pin quang điện, tế bào quang điện