Chi phí năng lượng tái tạo giảm, chuyển hướng sang lưu trữ