Chi phí năng lượng tái tạo giảm, chuyển hướng tập trung vào việc lưu trữ năng lượng