CEO Nam Phong chia sẻ con đường khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực điện mặt trời