Vũ Phong Energy Group chủ động trong việc phòng chống dịch và phục vụ khách hàng