Đèn mặt trời đồng hành cùng các chiến sĩ biên phòng chống dịch COVID-19