Tập thể Vu Phong Energy Group “Gắn kết trái tim” để ngày càng phát triển, phụng sự cộng đồng