SolarV Vũ Phong lắp Điện Mặt Trời trên tuyến Metro Hồ Chí Minh