DPPA thí điểm: Người dùng sắp được mua điện tái tạo trực tiếp từ đơn vị phát điện, không qua EVN