Sử dụng điện mặt trời, Tân Thanh Container giúp giảm phát thải hơn 400 tấn CO2 mỗi năm