Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện