Độc đáo sử dụng pin quang năng trong các vật dụng hàng ngày