Pin năng lượng và Người năng lượng, sự giao thoa giữa vô và hữu hình.