• Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức
  • Thời gian: 2016
  • Công suất: 6400W
  • Thành phố: Hồ Chí Minh
  • Tình trạng: Hoàn thành

Video Dự Án