92 dự án điện năng lượng mặt trời đã vận hành thương mại