Trái phiếu xanh – một động lực của ngành năng lượng sạch và sự phát triển bền vững