• Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức trường học
  • Thời gian: 2017
  • Công suất : 1000W
  • Thành Phố: Vũng Tàu
  • Tình trạng: Hoàn thành