Đối tượng: Hộ gia đình
Thời gian: 2018
Công suất: 15HP
Thành Phố: Đồng Nai
Tình trạng: Hoàn thành