• Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức
  • Công suất: 13000W
  • Thời gian: 2017
  • Địa điểm: Trường Sa