• Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức
  • Thời gian : 2016
  • Công suất: 5400W
  • Thành phố: Đồng Nai
  • Tình trạng: Hoàn thành